Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία (Νομοθετική ρύθμιση).


Σε νομοθετική ρύθμιση προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας στην περίπτωση μετάταξης εργαζόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Συγκεκριμένα κατατέθηκε στις 20.09.2018 στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.», στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 44 που έρχεται να συμπληρώσει το άρθρο 25 του Ν.4354/15 και προβλέπει την μισθολογική αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ελ.Συν. επί του θέματος έχει κρίνει με σχετικές πράξεις του (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 48/2017 , Ελ.Συν.Τμ.1 Πράξη 40/2017, Πράξη 17/2018, Πράξη 142/2018) ότι, ως αναγνωριζόμενες, χωρίς χρονικό περιορισμό, προϋπηρεσίες, για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλου στο, αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης, μισθολογικό κλιμάκιο, νοούνται όσες έχουν διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), αποκλειόμενης της αναγνώρισης, κατ’ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατάταξη, μετά από μετάταξη, σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

δημοσίευσε ...