Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΥΠ.ΕΣ. : Όλοι οι ΔΕ οδηγοί δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας


Διευκρινήσεις δίνει ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης με έγγραφό του σχετικά με το κατά πόσο δικαιούνται οι εργαζόμενοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας , ύστερα από την αρνητική πράξη τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεν είναι η μοναδική φορά που υπάρχει διχογνωμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Υπουργείων, να θυμίσουμε τόσο την περίπτωση του συμψηφισμού του εν λόγω επιδόματος με την προσωπική διαφορά, όσο και την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας του εργαζόμενου σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, για την οποία έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία στη βουλή προκειμένου να λυθεί το θέμα.
Η ουσία είναι πως τελικός αποδέκτης των προβλημάτων που παρουσιάζονται από την «δημιουργική ασάφεια» των νομοθετημάτων της κυβέρνησης, είναι οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους.
Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εσωτερικών απαντώντας σε έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Στο άρθρο 98 παρ. 1 και 2 του ν. 4483/2017 προβλέπεται ότι « 1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α' 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α' 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κατηγορία Α' συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό ... οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων,…..»
Οι οδηγοί και οι χειριστές / εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων αποτελούν διαφορετικούς κλάδους, επομένως οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, ανεξαιρέτως.
Περαιτέρω, αναφορικά με τη μνεία που κάνετε στο αριθμ. 849/11-7-2018 έγγραφό σας σε σχετική απόφαση κλιμακίου του I Τμήματος, θέτουμε υπόψη σας ότι η υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...