Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής ΑστυνομίαςΕνωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας
ekeda.athens@yahoo.gr
----------------------------------------------------------
Θα θέλαμε απλά να επισημάνουμε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε δημάρχου η καταστροφή ή μη των προιόντων - «μαϊμού». Ο νόμος προστάζει την καταστροφή, και αν δυνατό την άμεση και επιτόπου καταστροφή τους με κάθε πρόσφορο μέσο. Αντίθετα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να διαθέσουν προς φιλανθρωπία κατασχεμένα προιόντα σε άλλες περιπτώσεις.

Ειδικότερα η απόφαση Κ1-1178 του Υπ.Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1034-07) στο άρθρο 5 προβλέπει:

Άρθρο 5
Καταστροφή ή Διάθεση των
Κατασχεμένων Προϊόντων

Με απόφαση του Δημάρχου που συνοδεύεται από
αντίγραφο του Ε.Π.Κ., διατάσσεται η καταστροφή των
κατασχεμένων προϊόντων στις περιπτώσεις που ανα−
φέρονται κατωτέρω. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επί−
δοσης της απόφασης περί επιβολής πολλαπλού τέλους
στον παραβάτη.
Καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομι−
μήσεις, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων. Ομοίως
καταστρέφονται τα παράνομα αντίγραφα CD’s και DVD’s
ήχου και εικόνας και τα παράνομα προϊόντα καπνού.
Ο οικείος Δήμος οφείλει να ενημερώνει τις εταιρείες
που παράγουν, εισάγουν και διαθέτουν τα αντίστοιχα
νόμιμα προϊόντα για την ημερομηνία καταστροφής, του−
λάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
αυτή, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρου−
σίας εκπροσώπων τους.
Καταστρέφονται επίσης υποχρεωτικά τα κατασχε−
μένα αγροτικά προϊόντα με απόφαση του Δημάρχου,
η οποία εκδίδεται την ίδια ημέρα με την απόφαση επι−
βολής τέλους στον παραβάτη πωλητή.
Η απόφαση του Δημάρχου πρέπει να ορίζει αναλυ−
τικά κατά είδος και ποσότητα (τεμάχια ή βάρος) τα
προϊόντα που προορίζονται για καταστροφή. Στην ίδια
απόφαση πρέπει να ορίζεται ο τρόπος που θα γίνει
αυτή (τεμαχισμός, σύνθλιψη, καύση, υγειονομική ταφή,
απόχυση κ.τ.λ.), ο οποίος πρέπει να είναι και ο πλέον
πρόσφορος ώστε να είναι αδύνατη η περαιτέρω χρη−
σιμοποίηση αυτών.
Η καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων κατά
τα ανωτέρω γίνεται παρουσία μέλους του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει προς τούτο εξουσιοδοτηθεί, και
οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι συντάσ−
σουν και υπογράφουν Πρωτόκολλο καταστροφής το
οποίο επισυνάπτουν στη σχετική απόφαση του Δημάρ−
χου και παραδίδουν στο Δήμο.
Παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του Δημάρχου,
η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του Ε.Π.Κ., να δι−
ατάσσεται η διάθεση κατασχεμένων προϊόντων που
δεν υπάγονται στις προηγούμενες παραγράφους, σε
νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκο−
πούς και σε ευαγή ιδρύματα. Άλλως τα προϊόντα αυτά
καταστρέφονται.
Στους ανωτέρω φορείς διατίθενται μόνο τα βιοτεχνικά
και βιομηχανικά προϊόντα, που κατασχέθηκαν επειδή
κυκλοφορούσαν κατά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων ή κατασχέθηκαν επειδή αυτός που τα
διέθετε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 όπως ισχύει,
και πάντως τα προϊόντα αυτά δεν συνιστούν παράνομη
απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα
στην αγορά.

Και με τις διατάξεις του Νόμου 3982, άρθρο 74, παρ. 11 επιβάλλεται η άμεση καταστροφή των προιόντων - «μαϊμού». :

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπο−
ρίου γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο
μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμμα−
τοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας
του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ’
εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι
τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της παρα−
γράφου 5, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε
σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και
καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της
καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

Απλά προς ενημέρωσή σας για να μην υποπέσετε σε λανθασμένες εκτιμήσεις
.Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε
-----------------------------------------------------------------------


@ megalo-limani :
Κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και την ενημέρωση που είναι πλήρως κατατοπιστική.

Ωστόσο όμως θα επιμείνω στο ότι ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, έχει την "ευχέρεια" να φτιάχνει "πόρτες" και "παράθυρα" σε νόμους, ειδικά όταν εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς, άλλωστε οι ερμηνείες ενός νόμου είναι πάντα "πολλές" και διαλέγουν αυτή που τους ταιριάζει κατά περίπτωση .... 

'Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ...."τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση" ...στην πηγή, σβήνοντας αν θέλεις τη "φίρμα" ... να προσθέσω .

Υ.Γ. δεν θα θέσω καν το ερώτημα "αν το νόμιμο, είναι και ηθικό", γιατί έχει χάσει το νόημα του ... από τους πολιτικούς μας.

@ναρτήθηκε από:
"timeo Danaos et dona ferentes"                              

  Β.Γδημοσίευσε ...