Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1324

Προς:
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                           κα Φώφη Γενημματά
                                           Σταδίου 27
                                           101 83 – Αθήνα


Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησής μας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 σας στέλνουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας για την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) για την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει οι Φο.Δ.Σ.Α. να συγχωνευτούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική, καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Βασικό κριτήριο της πρότασής μας είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων όπως άλλωστε προβλέπει και ο Ν. 3852/2010 αλλά και η διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας που θα μπουν σε αμφισβήτηση με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Αναλυτικά οι προτάσεις μας είναι:
Α. Εφαρμογή του Νόμου, σύμφωνα με τα σχέδια Π.Δ. και Υπουργικής Απόφασης που έχουν διαβιβαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1.       Στο άρθρο 104, του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τους Συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται, προβλέπεται ότι οι Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφωνεί με το σχέδιο Π.Δ. που διαβιβάστηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλο που προβλέπει τους Φο.Δ.Σ.Α. ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.:977/29-9-2011 έγγραφό μας που συνημμένα σας στέλνουμε.
2.       Στο άρθρο 211 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τη «Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας», για την Αττική, προβλέπεται:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι του Νομού Αττικής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
5. Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.»

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μας διαβιβάστηκε από το Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλου σχέδιο  Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου  Αττικής για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σε εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 211 του Καλλικράτη. 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το με αριθμ πρωτ.: 957/27-9-2011 έγγραφό της, έχει  διατυπώσει εγγράφως την σύμφωνη  γνώμη της επί του σχεδίου, με μία μόνο παρατήρηση – πρόταση συμπλήρωσης  του άρθρου 1, παρ.2:

«Άρθρο1:
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου-Σκοπός
1.…………………………………………………
2. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει ….».

Η προσθήκη γίνεται επειδή ο όρος  «μεταφόρτωση» δεν περιλαμβάνεται διακεκριμένα στα πρόσφατα νομοθετήματα που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων και προς αποφυγή συγχύσεων –παρερμηνειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το αντικείμενο εργασίας των  άνω των 100 απασχολούμενων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στο Σ.Μ.Α. Σχιστού και τους Τ.Σ.Μ.Α., κρίνουμε απαραίτητο και ζητούμε να  συμπληρωθεί στο  Άρθρο 1, παρ. 2  για το σκοπό   του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου  ο όρος «μεταφόρτωση». 

Β. Οι θέσεις μας για την διατήρηση του Δημόσιου Χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
·          Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος των πολιτών.
·          Η προστασία των πολιτών από την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση και η προστασία της Δημόσιας Περιουσίας που είναι οι υπάρχουσες σήμερα υποδομές επιβάλλει την διατήρηση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
·          Ο οφειλόμενος έλεγχος σε όλα τα  στάδια  διαχείρισης απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και  η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και εν τέλει του συμφέροντος των πολιτών επιβάλλει την διατήρηση και στήριξη του Δημόσιου χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
·          Οι υπηρεσίες  και το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν  συμβάλλει καθοριστικά για την εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και στηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση με  γνώση και  εμπειρία  που  πρέπει να αξιοποιηθεί. 
·          Η Διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι συνειφασμένη ή αλληλοεξαρτώμενη με το κέρδος του εκάστοτε εργολάβου, που ούτως ή άλλως επωμίζεται ο πολίτης. Το «κέρδος» συνδέεται άμεσα με το «λειτουργικό κόστος» και είμαστε πεπεισμένοι και εμείς όπως και η πλειοψηφία της κοινωνίας πως μια υπηρεσία που οφείλει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη και συνδέεται άμεσα με την υγεία του και το περιβάλλον δεν μπορεί να εμπλέκεται στη λογική της «μεγιστοποίησης του κέρδους» που είναι το κύριο αν όχι το μόνο μέλημα των «φιλόδοξων αρπακτικών-επενδυτών».

Κύριε Υπουργέ,
Οι προτάσεις μας εκφράζουν και την αγωνία των εκατοντάδων εργαζομένων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. που ανησυχούν για την καθυστέρηση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 καθώς ο Σύνδεσμος οδηγείται αυτοδίκαια στη διάλυση και οι εργαζόμενοι στην απόλυση.
Αναμένουμε μετά την κατάθεση και των προτάσεών μας τον ορισμό της νέας συνάντησής μας όπου θα μας γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας, όπου θα συζητηθούν και τα επείγοντα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, πρόταση που δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος               Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος      Γιάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...