Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Καταργούνται οι κρατήσεις στους εργαζόμενους των ΟΤΑ υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ

Αποκαθίσταται η αδικία για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ και η κυβέρνηση καταργεί την κράτηση 1% από τις αποδοχές τους υπέρ του ΜΤΠΥ, αναγνωρίζοντας έτσι τον παραλογισμό που είχε επικρατήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να πληρώνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ εισφορές στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χωρίς να είναι οι ίδιοι μέτοχοι.

Εξαιρετικά επείγον έγγραφο εξέδωσε το ΜΤΠΥ για κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». Διαβάστε παρακάτω τι καταργείται:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
Πληροφορίες: Μπατζακίδου Αναστασία
Τηλέφωνο : 213 1500150-154
Fax : 210 3251411
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail):   porwn@mtpy.gr
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν 4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ' και παρ. 2 ιζ' (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) από 01/01/2015 καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις υπέρ ΜΤΠΥ
1) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 και η προβλεπόμενη για τους μη μετόχους κράτηση 1% της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1050/1942 (Α'36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του Π.Δ. 422/81
2) Η παράγραφος Α' του άρθρου 22 του Π.Δ. 422/81
3) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν 2452/1996 (Α' 283).
Ειδικότερα καταργούνται:
1) Η κράτηση 1% των μη μετόχων στο σύνολο των αποδοχών τους (άρθρο 26)
2) Η κράτηση 1% στις πρόσθετες αμοιβές των μη μετόχων που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (άρθρο 27)
3) Η κράτηση 3% η 1,5% στις δαπάνες που προκύπτουν από οποιοδήποτε λόγο (προμήθειες, εργολαβίες, εργασίες, πάγια αντιμισθία δικηγόρων και ενοίκια άρθρο 22).
4) Η κράτηση 0,96% επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών από προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας και επί των δαπανών για κατασκευές, επισκευές και ανέγερση κτηρίων γενικά.
Τέλος με βάση το διαχρονικό δίκαιο των συμβάσεων, σας διευκρινίζουμε ότι:
α) Για τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έως και 31/12/2014 ή υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και δεν έχει πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό μέχρι τη λήξη του 2014 και εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής το 2015, πρέπει να διενεργηθεί κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ.
β) Για τις συμβάσεις που έχουν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014, αλλά αφορούν τμηματική παροχή υπηρεσίας ή προμήθειας υλικών και η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαία βάση, ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενοίκια, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη, προμήθεια υλικών θέρμανσης, προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μεταφοράς μαθητών, πάγια αντιμισθία δικηγόρων, αντιμισθία ιδιωτών αιρετών, κοινόχρηστα, κ.λ.π.) δεν θα γίνεται από 01/01/2015 κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ.
Στις συμβάσεις που έχουν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014, αλλά η εκπλήρωσή τους έγινε ή θα γίνει κατά το έτος 2015 δεν θα γίνεται κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ.
Επίσης καταργείται το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου που υπολογιζόταν επί της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

δημοσίευσε ...