Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Ελεγκτικό Συνέδριο: Οδοιπορικά μηχανικών


Ελεγκτικό Συνέδριο - Πράξη 262/2015 Κλιμ.Τμ.1

Συνοπτική περιγραφή: Οι δικαιούχοι των χρηματικών ενταλμάτων είναι μηχανικοί που δικαιούνται την αυξημένη δαπάνη μετακίνησης, όταν μετακινούνται για την εκτέλεση υπηρεσίας, καθόσον αφενός κατέχουν θέση για την οποία προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται η κτήση πτυχίου μηχανικού Η/Υ και αφετέρου οι κύριες αρμοδιότητές τους συνδέονται με την εφαρμογή των ειδικών επιστημονικών γνώσεών τους ως διπλωματούχων μηχανικών Η/Υ. Περαιτέρω,
το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως εκκαθαρίζεται αυξημένη ημερήσια αποζημίωση και για τις αυθημερόν μετακινήσεις του υπαλλήλου, καθόσον, οι ως άνω μετακινήσεις του δεν έγιναν για τη συμμετοχή του σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλα προγράμματα για την επιμόρφωσή του, αλλά για την παρακολούθηση της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, που λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. και την εκπαίδευσή του στον τρόπο λειτουργίας τους, εκπαίδευση που δεν γίνεται για την επαγγελματική επιμόρφωση του ιδίου, αλλά συνδέεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του στο εν λόγω Τ.Ε.Ι. και συνεπώς ορθά η ημερήσια αποζημίωσή του υπολογίστηκε με βάση τις ειδικές διατάξεις για τους μηχανικούς. Νόμιμη δαπάνη.
 Ολόκληρη η πράξη 262/2015 του Ελ.Συν. ΕΔΩ

δημοσίευσε ...