Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Π.Ν.Π. για την παράταση των συμβάσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε χθες 30 Δεκέμβρη 2015 η κυβέρνηση επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα που προέκυψε σε δήμους οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμών προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στις υπηρεσίες καθαριότητας πριν την ψήφιση του άρθρου 50 του ν.4351, ο οποίος προβλέπει την αυτοδίκαιη παράταση των ισχυουσών συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2016.

Η Π.Ν.Π προβλέπει επίσης την αυτοδίκαιη παράταση και των συμβάσεων που υπογράφτηκαν και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4351/2015 (4/12/2015) μέχρι και σήμερα 31-12-2015.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
Το άρθρο 167 του Ν. 4099/2012 (Α' 250), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθα­ριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν. 40/1/2012 (Α'85)όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (Α'47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 10του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α'28), όπως ισχύ­ει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δε­κεμβρίου 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ.9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές ανα­στέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύ­πτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.»
ολόκληρη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΕΔΩ 

δημοσίευσε ...