Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Με Π.Ν.Π η παράταση του Κ.Η.Φ.Η για έξι μήνες.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παραμονής Χριστουγέννων, που θα χρειαστεί επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση λειτουργίας του προγράμματος «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» για …6 μήνες δηλαδή μέχρι τέλους Ιουνίου του 2016.

Στα θετικά του άρθρου όπως δημοσιεύθηκε είναι ότι ίσως εκλείψουν οι μεγάλες καθυστερήσεις καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα αφού πλέον θα δίνονται απευθείας και χωρίς ενδιάμεσο την ΕΕΤΑΑ, στους Δήμους ή τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του προγράμματος, αλλά όμως θα καλυφθούν από τους ήδη κατά 65% κουτσουρεμένους Κ.Α.Π (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) ή από …εθνικούς πόρους.

Ενώ, μπαίνουν μεγάλα ερωτηματικά από την ολιγόμηνη παράταση του προγράμματος, την μορφή της μετεξέλιξης του προγράμματος από τις Περιφέρειες (!) και τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων που δεν τους αναγνωρίζει, μετά από μια δεκαετία και πλέον εργασίας, το δικαίωμα να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.

Ακόμα και με την Π.Ν.Π τα αιτήματα που έχει θέσει το συνδικαλιστικό κίνημα παραμένουν σε εκκρεμότητα, συνεχίζουμε τον αγώνα για:

• Την εξάλειψη του φαινομένου της απλήρωτης εργασίας, όπου συχνά και σε πολλούς δήμους παρατηρείται

• Να δοθεί μόνιμη και οριστική λύση ώστε η λειτουργία των κοινωνικών δομών να μην είναι εξαρτημένη υποχρεωτικά από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

• Να ενταχθούν οι κοινωνικές δομές και να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα (Β.Σ.Σ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ/ΜΕΑ – Κ.Η.Φ.Η – Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κλπ ) στα οργανογράμματα των Ο.Τ.Α Α’ Βαθμού

• Να μετατραπούν οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, καθώς εργάζονται επί δύο δεκαετίες και καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο της Π.Ν.Π. αναφέρει :

Άρθρο 5

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού,

όπως ορίζεται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4325/2015, παρατείνεται από τη λήξη της έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2016.

Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

2. Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήμους όπου εφαρμόζονται τα σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρμοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 2) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (3.670.000) ευρώ έως την 30η Ιουνίου 2016. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, με Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΕΔΩ

δημοσίευσε ...