Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Προσλήψεις μονίμων σε δήμους και περιφέρειες (;)

Σχόλιο ιστοσελίδας: «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει…»

Ανοίγει η διαδικασία για προσλήψεις μόνιμων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ ενώ με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους ΟΤΑ τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση και αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Την κατάσταση επιδείνωσε η μεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των μετατάξεων. Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών όπως πολεοδομίες, παιδικούς σταθμούς, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμη και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.

Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των ΟΤΑ α' (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Δημοτικά Ιδρύματα και Σύνδεσμοι Δήμων) και β' βαθμού με τακτικό προσωπικό, ήτοι μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.

Επιπλέον, για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016.

Ενόψει των ανωτέρω περιορισμών και προς επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης υπηρεσιών που παρατηρούνται, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (πχ. Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Οικονομολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Πληροφορικής, Κτηνιάτρων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Βρεφονηπιοκόμων κλπ.)

Τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης 1Δ/2015 που εκδόθηκε, ανεξαρτήτως αν έχουν εκδοθεί ή όχι τα οριστικά αποτελέσματά τους.

Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω αιτήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα και, ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους (δηλαδή η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί πρώτη στον πίνακα, λαμβάνοντας τον αριθμό «1» κ.ο.κ.) σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό.

Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας, μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από εισηγητική έκθεση του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα της έγκρισης, απόφαση του οικείου συμβουλίου ΟΤΑ για την πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί, όπου θα αναφέρεται η ιεράρχηση αυτών ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας (προαναφερθείσα σειρά προτεραιότητας), ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο O.E.Y. για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο,

Παράλληλα θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο του Ο.Ε.Υ. του φορέα, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού , βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές, βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και η εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με ρητή αναφορά του ύψους των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό και συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Α', ο οποίος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Τα εν λόγω αιτήματα θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών εγγράφως συγκεντρωτικά και μέχρι και τις 29-2-2016, διά των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αφού αυτές ελέγξουν τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι αιτήματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, είτε μεμονωμένα είτε μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εκκρεμούν στην υπηρεσία μας δεν λαμβάνονται, πλέον, υπόψη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να μας αποσταλούν εκ νέου, με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Μετά τον προγραμματισμό των προσλήψεων το ΑΣΕΠ θα ξεκινήσει την έκδοση προκηρύξεων ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των δήμων σε μόνιμο προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Πηγή :dikaiologitika.gr

Α) Διαβάστε εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προσωπικού ΕΔΩ

Β) ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 4 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016. ΕΔΩ   

δημοσίευσε ...