Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Προσχέδιο σ/ν «σκούπα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ

Στο νόμο τερατούργημα που ψήφισε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμπεριλαμβάνεται και η τροπολογία για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α σύμφωνα με τον ν. 4369/2016. Η τροπολογία ψηφίστηκε όπως ακριβώς κατατέθηκε και όπως την είχαμε αναρτήσει πριν μερικές ημέρες στην ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα η τροπολογία που ψηφίστηκε αναφέρει :

Άρθρο 171

Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων άρθρου 30 Ν.4369/16.

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/16 αντικαθίστανται ως εξής:

3α Με απόφαση του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα Συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα) Τρεις (3) υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτώνπου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με Βαθμό Α΄και τους αναπληρωτές αυτών των κατηγοριών ΠΕ ΤΕ ΔΕ.οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

γγ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

εε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν 3528/07) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν3584/07) οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν3528/07) το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν3852/10 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν3584/07).

β) Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια τω Ν.Π.Δ.Δ ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια τω ν Ανεξάρτητων Αρχών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων, τω ν ΤΕΙ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και της Σιβιτανιδείου Σχολής τεχνών και Επαγγελμάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μετά από ενάμιση χρόνο περίπου από τότε που είχε εξαγγελθεί δόθηκε τελικά στους φορείς το προ – σχέδιο του νομοσχέδιου «σκούπα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το έχει αποκαλέσει το Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελείται από επτά κεφάλαια και 150 άρθρα.

Ολόκληρο το προ – σχέδιο του νομοσχεδίου ΕΔΩ

δημοσίευσε ...