Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Εξαιρούνται του «φτωχολογίου» ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των αιρετών….

 
Των αιρετών των δήμων και των συνδέσμων δήμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α), καθορίζεται απευθείας το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στα Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας που προβλέπονται ρητά από το νόμο, δηλαδή η κατάταξή τους γίνεται με βάση τη θέση που κατέχουν και όχι βάσει των τυπικών προσόντων όπως ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων.


Το ίδιο κριτήριο εξάλλου αποτέλεσε την βάση προσδιορισμού των αποδοχών τους με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βρισκόταν σε ισχύ μέχρι την ένταξή τους στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.

Ως εκ τούτου συνάγεται ότι το κριτήριο για την προνομιακή τους κατάταξη, η οποία τους διασφαλίζει και προνομιακή εξέλιξη, δεν είναι τα τυπικά τους προσόντα καθώς δεν έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο Δημόσιο αλλά η θέση που καταλαμβάνουν κατόπιν επιλογής των αιρετών αρχόντων που πλαισιώνουν (Υπ. Οικ. 2/25546/ΔΕΠ/08.04.2016)

Το ανωτέρω έγγραφο είναι πολύ σημαντικό διότι:
1. Κάνει δεκτό ότι ακόμα και όσοι έχουν πτυχίο ΤΕ ή ΔΕ θα έχουν την προνομιακή κατάταξη στα προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια με την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή στα κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και τον πληθυσμό του δήμου.  
2. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προνομιακή εξέλιξη των μετακλητών υπαλλήλων των ΟΤΑ, δηλαδή υπάρχει μία σαφής σημείωση ότι οι ειδικοί συνεργάτες κλπ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια.

Πηγή: dimosnet.gr

Υπ. Οικ. 2/25546/ΔΕΠ/08.04.2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 8/4/2016
Αρ. Πρωτ. 2/25546/ΔΕΠ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες»

ΣΧΕΤ: α) Υπ’ αριθμ. 493/15-2-2016 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Β) Υπ’ αριθμ. 8160/11-3-2016 του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας εγγράφων, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α), καθορίζεται απευθείας το μισθολογικό καθεστώς των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων.

Ομοίως, με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του νέου νόμου των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Περιφερειών της χώρας.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στα Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας που προβλέπονται ρητά από το νόμο, δηλαδή η κατάταξή τους γίνεται με βάση τη θέση που κατέχουν και όχι βάσει των τυπικών προσόντων όπως ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων.

Το ίδιο κριτήριο εξάλλου αποτέλεσε την βάση προσδιορισμού των αποδοχών τους με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βρισκόταν σε ισχύ μέχρι την ένταξή τους στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.

Ως εκ τούτου συνάγεται ότι το κριτήριο για την προνομιακή τους κατάταξη, η οποία τους διασφαλίζει και προνομιακή εξέλιξη, δεν είναι τα τυπικά τους προσόντα καθώς δεν έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο Δημόσιο αλλά η θέση που καταλαμβάνουν κατόπιν επιλογής των αιρετών αρχόντων που πλαισιώνουν.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΪΣ

δημοσίευσε ...