Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Το «πάρτι» των εργολάβων συνεχίζεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την συμπληρωματική σύμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την με «INTRAKAT ΑΕ» ύψους 8.674.456,00 ευρώ για μεταφορά αδρανών καταγγέλλει με ανακοίνωση της η παράταξη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα».

Μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η ΡιζΑρΕν αναφέρει πως»Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει και προειδοποιήσει, τη διοίκηση της περιφέρειας και προσωπικά τον κ Τζιτζικώστα για την άκρως προβληματική διαχείριση των έργων. Με βάση την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου υπαλλήλου καθώς και τις πρώτες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών θεωρούμε πως το έργο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ένα τέτοιο ποσό για μεταφορά αδρανών υλικών αποτελεί σκανδαλώδη σύμβαση και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα θα πολεμήσει, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τέτοιες πρακτικές, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τις «παλιές» λογικές που κουβαλάει η «νέα» Διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας».
 Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης:

Στις 17/5/2016, ημέρα που τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου κοσμούσε η είδηση της ποινικής δίωξης του μέχρι πρότινος προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, για χειρισμούς στη διαχείριση του έργου του Κόμβου – Κ16 και άλλων έργων στην ΠΚΜ, που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο κατά 2,1 εκατ. ευρώ, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ με την απουσία της Προέδρου της, προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου , ενέκρινε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, την απουσία της μείζονος αντιπολίτευσης και την αποχή από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης των υπολοίπων 2 μελών της ελάσσονος αντιπολίτευσης, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: “Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσάνδρα του Οδικού Κυκλώματος Ν. Χαλκιδικής”

Η Συμπληρωματική Σύμβαση στο βασικό της τμήμα αφορά “Πρόσθετο μεταφορικό έργο για εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών” με προϋπολογισμό 7.052.403 ευρώ συν ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικά 8.674.456 ευρώ.

Η εν λόγω Σύμβαση θα υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια και την Ανάδοχο εταιρεία του έργου που είναι η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΩΝ” με διακριτικό τίτλοINTRAKATAEιδιοκτησίας γνωστού “εθνικού εργολάβου” το δε οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης, αφορά μεταφορικό επιπλέον έργο 35 χλμ. για την μεταφορά αδρανών από το λατομείο Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο της εν λόγω Σύμβασης στάλθηκε για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς να εγκριθεί όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία(Π.Δ.7/2013 άρθρο 3 παρ.2γ) από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ.

(( σημείωση : Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α΄ 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:

α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ΚΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν.3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.

β. αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρθρου 31 του ν.3316/2005.

γ. εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών ή υπηρεσιών του άρθρου 29 του ν. 3316/2005. ))

Το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 389/2015 απόφασή του ,έκρινε ότι “κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της εν λόγω Συμπληρωματικής Σύμβασης” με την παρακάτω τεκμηρίωση:

“Κατά την αδιάστικτη διατύπωση των προπαρατεθέντων στη σκέψη ΙΙΙ. Α. iii άρθρων 11 και 19 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και Α-6 του Τιμολογίου Μελέτης, στην προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από οποιονδήποτε λόγο κατά την προμήθεια των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου υλικών από λατομεία, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών εξαιτίας τυχόν πρόσθετων μεταφορικών εργασιών των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.

Συνεπώς, το κόστος μεταφοράς των υλικών έχει ήδη προϋπολογισθεί πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και ακολούθως έχει ενσωματωθεί στην ενιαία τιμή του τιμολογίου της προσφοράς του αναδόχου και στη συναφθείσα σύμβαση, ανεξαρτήτως της απόστασης μεταφοράς που εν τέλει ο ανάδοχος θα κληθεί να καλύψει, η δε μεταφορά δεν τιμολογείται ιδιαιτέρως ως επιμέρους εργασία. Οιαδήποτε μεταβολή του κόστους μεταφοράς ανάγεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του αναδόχου, ο οποίος προβαίνει στην υποβολή οικονομικής προσφοράς με βάση τις ειδικές συνθήκες του έργου και συνυπολογίζοντας την πιθανότητα μεταβολής του εν λόγω κόστους είτε θετικά είτε αρνητικά. Εξάλλου, η επιλογή του τόπου των προς προμήθεια υλικών που ενσωματώνονται στο έργο εναπόκειται στις επιχειρηματικές επιλογές που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, εκτός περιπτώσεων όπου η παροχή των υλικών είναι προσδιορισμένη ειδικά στη σύμβαση, πχ. παροχή τους από την αναθέτουσα αρχή. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη για το πρόσθετο μεταφορικό έργο για την εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών συνιστά κατ’ ουσία πρόσθετη αποζημίωση προς τον ανάδοχο για το συμφωνηθέν αντικείμενο του έργου και όχι συμπληρωματικό έργο ή υπηρεσία απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η επαύξηση της χιλιομετρικής απόστασης μεταφοράς των ανωτέρω υλικών έχει εκ της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης αποκλεισθεί εκ των προτέρων από τις παραμέτρους απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Ως εκ τούτου, κατά την κρίση του Κλιμακίου, δεν συντρέχουν οι τασσόμενες από τα άρθρα 25 του π.δ. 60/2007 και 125 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης”

Ανάλογη κρίση είχε και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την 157/2015 απόφασή της.

Η ΠΚΜ προσέφυγε με αίτηση θεραπείας εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και τελικά τα δύο όργανα με νεώτερες αποφάσεις τους, αποφάνθηκαν εκ διαμέτρου αντίθετα σε σχέση με την αρχική τους κρίση.

Το Τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 1073/2016 απόφασή του, έκρινε ότι “δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Συμπληρωματικής Σύμβασης” με το σκεπτικό ότι “… συντρέχουν οι τασσόμενες από τα άρθρα 25 του π.δ. 60/2007 και 125 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης”

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκανε αποδεκτή την αίτηση θεραπείας της Δ/σης Τεχνικών έργων της ΠΚΜ και με την 234/2015 απόφασή της ακύρωσε – ανακάλεσε την 157/2015 απόφασή της.

Υπηρεσιακά και κατά το μεγαλύτερο μέρος, το θέμα χειρίστηκε ο προαναφερόμενος στην εισαγωγή, ποινικά διωκόμενος, προϊστάμενος. To Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. ομόφωνα και με την προεδρία του εν λόγω προϊσταμένου αποφάνθηκε θετικά για την έγκριση της Συμπληρωματικής σύμβασης.

Το έργο εκτελείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και επειδή δεν ολοκληρώθηκε (όπως και άλλα σημαντικά έργα στην ΠΚΜ, παρά τους πανηγυρισμούς του κ Τζιτζικώστα) θα περάσει ως γέφυρα στο νέο ΣΕΣ 2014-2020.

Συνεπώς για μεταφορικά έξοδα αδρανών επιπλέον απόστασης 35 χλμ. το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώσει το ποσό που αναφέραμε.

Ούτε χρυσάφι να ήταν!

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει και προειδοποιήσει, τη διοίκηση της περιφέρειας και προσωπικά τον κ Τζιτζικώστα για την άκρως προβληματική διαχείριση των έργων. Με βάση την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου υπαλλήλου καθώς και τις πρώτες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών θεωρούμε πως το έργο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ένα τέτοιο ποσό για μεταφορά αδρανών υλικών αποτελεί σκανδαλώδη σύμβαση και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα θα πολεμήσει, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τέτοιες πρακτικές, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τις «παλιές» λογικές που κουβαλάει η «νέα» Διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας.

πηγή : alterthess.gr

δημοσίευσε ...