Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Τροπολογία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ

 
Μέσα στη δίνη του… του αυτόματου δημοσιονομικού «κόφτη» που θα βρίσκονται μισθοί και συντάξεις, όπως προκύπτει από την σχετική τροπολογία που κατατέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο φέρνει στις πλάτες του κόσμου της εργασίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων ένα επιπλέον βαρύ φορτίο - πακέτο έμμεσων φόρων, βρίσκεται και η τροπολογία για τα υπηρεσιακά συμβούλια.
Αρχικά, το νομοσχέδιο των περίπου... 7.000 σελίδων τον αριθμό!!!!- κατατέθηκε χωρίς τον αυτόματο κόφτη, αλλά λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα η κυβέρνηση με τροπολογία συμπεριέλαβε και τον αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης.
Στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 171 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 30 Ν. 4369/16 που αναφέρεται στη Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4369/16 παραμένει ως έχει:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων»

Στο άρθρο 171 οι προσθήκες στο άρθρο 30 του Ν.4369/16 (έντονα γράμματα) / οι αφαιρέσεις (κόκκινες επισημάνσεις):

«Άρθρο 171

Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων άρθρου 30 Ν.4369/16.

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/16 αντικαθίστανται ως εξής:

3α Με απόφαση του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα Συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα) Τρεις (3) υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτώνπου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με Βαθμό Α΄και τους αναπληρωτές αυτών των κατηγοριών ΠΕ ΤΕ ΔΕ. οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
γγ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.
δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
εε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν 3528/07) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν3584/07) οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν3528/07) το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν3852/10 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν3584/07).
β) Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια τω Ν.Π.Δ.Δ ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια τω ν Ανεξάρτητων Αρχών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων, τω ν ΤΕΙ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και της Σιβιτανιδείου Σχολής τεχνών και Επαγγελμάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
Το νομοσχέδιο προς ψήφιση, εδώ: σελ 487  https://drive.google.com/file/d/0B5ytJtCBsJO_VDN2MzU4Z0trX1U/view?usp=sharing

Το ΦΕΚΑ΄ 33/27/2/2016 με το Ν.4369/16 άρθρο 30 εδώ:  https://drive.google.com/file/d/0B5ytJtCBsJO_b2V5SHJ3MWlycmM/view?usp=sharing

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 εδώ:

δημοσίευσε ...