Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


"Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κα ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:104/30-1-2012


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ.1 του ΝΟΜΟΥ 4024/2011)

1. Στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 οριζόμενο κατά κατηγορία ως εξής:

Α΄ κατηγορία 150,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνει το προσωπικό  που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

Β΄ κατηγορία 125,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνει το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το τεχνικό προσωπικό, τους τεχνίτες εν γένει, το υγειονομικό προσωπικό, το γεωτεχνικό προσωπικό, τους περιβαλλοντολόγους, τους συντηρητές έργων τέχνης, τους μουσικούς πνευστών οργάνων, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, τους οδηγούς και όλους τους κλάδους της κατηγορίας Υ.Ε.
     
Γ΄ κατηγορία 100,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνεται όλο το λοιπό προσωπικό.

δημοσίευσε ...