Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Θέλουν να μας κάνουν «ρουφιάνους» ...του εαυτού μας!

Ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ στους συλλόγους - μέλη της και στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με αφορμή το έγγραφο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τη χορήγηση από τους εργαζόμενους προσωπικών στοιχείων αν διώκεται ή έχει καταδικαστεί για να εφαρμοστεί ο Ν. 4093/2012
Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: 18395/29-3-2013 έγγραφο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών που αφορά 
«Υποχρέωση ενημέρωσης της υπηρεσίας του υπαλλήλου ο οποίος διώκεται ή έχει καταδικαστεί σε ποινικά δικαστήρια», ζητήσαμε Γνωμοδοτικό Σημείωμα από τη Δικηγόρο Αθηνών και Νομική Σύμβουλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κα Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, που αναλυτικά αναφέρει:
 
«Σε σχέση με το υπ’ αριθμόν 18395/29-3-2013 έγγραφο της κυρίας Αντιδημάρχου Διοικητικού-Οικονομικού και Παιδείας του Δήμου Νεαπόλεως-Συκεών, με τίτλο «Υποχρέωση ενημέρωσης της υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο οποίος διώκεται ή έχει καταδικαστεί σε ποινικά δικαστήρια» με το οποίο ζητάτε από τους υπαλλήλους, όπως δηλώσουν την ύπαρξη ποινικών διαδικασιών εις βάρος τους, σας ενημερώνω, ότι ουδεμία υποχρέωση προκύπτει ή προβλέπεται εκ του Νόμου 4093/2012 ή του Ν.4057/2012 εκ μέρους του υπαλλήλου να προβεί σε ενημέρωση της υπηρεσίας του για την ύπαρξη ποινικών διαδικασιών, ιδιαιτέρως, όταν αυτές δεν άπτονται της υπαλληλικής του ιδιότητας αλλά αφορούν την σφαίρα του ιδιωτικού του βίου. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρέωση του αρμοδίου Εισαγγελέα, όπως σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος Δημοσίου Υπαλλήλου προβεί σε ενημέρωση της υπηρεσίας του, προκειμένου εκείνη να πράξει τα δέοντα, εφόσον πρόκειται για τα αδικήματα, που προβλέπονται από τον Ν.4093/2012.
 
Τα στοιχεία της ποινικής κατάστασης του κάθε πολίτη (είτε είναι Δημόσιος Υπάλληλος είτε όχι) άπτονται της σφαίρας της προσωπικότητας του, ιδιαιτέρως όταν αφορούν τον ιδιωτικό του βίο, και υπό την έννοια αυτή αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι, συνεπεία των ανωτέρω, προφανές, ότι αποτελεί παρερμηνεία του Νόμου 4093/2012 το ως άνω έγγραφο, το οποίο κατά την άποψη μου πρέπει να ανακληθεί. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές, ότι οι υπάλληλοι ουδεμία υποχρέωση ενημέρωσης έχουν απέναντι στην υπηρεσία τους.»
 
Κατόπιν των πιο πάνω θα πρέπει να παρέμβετε στη Δημοτική Αρχή για την ανάκληση του εγγράφου και να ενημερώσετε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου να μην χορηγήσουν κανένα στοιχείο.
 
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούνται και αυτοί να παρέμβουν σε κάθε περίπτωση που αναζητηθούν από τις υπηρεσίες τους τέτοια στοιχεία, αλλά το κυριότερο να ενημερώνουν την Ομοσπονδία ώστε να υπάρχει και η δική της παρέμβαση.

Η ανακοίνωση - οδηγία της ΠΟΕ - ΟΤΑ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...