Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων στα ΚΕΠ

Προϋπηρεσία μέχρι επτά έτη, η οποία διανύθηκε με συμβάσεις, δύνανται να αναγνωρίσουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα Ανοιχτά Δεδομένα το οποίο κατατέθηκε στη βουλή.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν είναι η προϋπηρεσία να διανύθηκε με τα ίδια τυπικά προσόντα, κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, να απασχολούνταν στον χώρο του ΚΕΠ υπό την άμεση εποπτεία προϊσταμένων και με αμοιβή ανάλογη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ ύλην  αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αφορά στους υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Παράλληλα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και σειρά άλλων διατάξεων που αφορούν προσλήψεις, μετατάξεις και διαθεσιμότητα.

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε μήνες από τη σχετική απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής.

Επίσης σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα διευκρινίζεται ότι λήγει για έναν υπάλληλο όταν αναλαμβάνει υπηρεσία στο νέο φορέα μέσω μετάταξης/μεταφοράς. Μέχρι τότε ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να του καταβάλει το 75% του μισθού

Τέλος διάταξη του νομοσχεδίου απαγορεύει το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο, μονίμου προσωπικού, ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης της σχέσης εργασίας του, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται κενή οργανική θέση.

Πηγή: localit.gr

δημοσίευσε ...