Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Βαθμολογική - Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων Ιδ. Δικαίου Αορ. Χρόνου

Με τα υπ αριθμό πρωτοκ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/150/4564 και ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/152/12809/2-7-2012 έγγραφα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνει διευκρινίσεις σε ερωτήματα των Δήμων και της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 


Αθήνα,  28 Iουνίου  2012
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/150/4564
Θέμα: «Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. οικ. 6267/20.2.12 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
            Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/ 2011 εντάσσονται όλοι οι τακτικοί – ήτοι μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - υπάλληλοι του Δημοσίου , των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. … όπως ορίζει η παρ.1 του αρ. 4 του ιδίου εν λόγω νόμου.
            Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του αρ.28 του ν.4024/2011, συνάγεται  ότι, για τη βαθμολογική κατάταξη των τακτικών υπαλλήλων θα ληφθεί υπόψη κάθε αναγνωρισμένη, για μισθολογική κατάταξη κι εξέλιξη αυτών,  προϋπηρεσία, ακόμα και στην περίπτωση που η εν λόγω προϋπηρεσία δεν είχε αναγωρισθεί  βαθμολογικά, διότι ο νόμος ρητά προβλέπει τη διαζευκτική και όχι τη σωρευτική αναγνώριση της υπηρεσίας.
             Συνεπώς, εφόσον οι ΣΣΕ της ΠΟΕ ΟΤΑ έχουν αναγνωρίσει για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - εν προκειμένω, έχει ληφθεί υπόψη στη μισθολογική αναγνώριση ο κανονισμός  των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΣΕ του 2010 της ΠΟΕ ΟΤΑ -  η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου), όπως άλλωστε αναφέρεται και στην  υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31.10. 2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Η Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης

Ε. Μπινιάρη 

Αθήνα,   2   Ιουλίου    2012
 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/152/12809
Θέμα: «Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 23437/21243/30.5.12 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
            Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/ 2011 εντάσσονται όλοι οι τακτικοί – ήτοι μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου , των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. … όπως ορίζει η παρ.1 του αρ. 4 του ιδίου εν λόγω νόμου.
            Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του αρ.28 του ν.4024/2011, συνάγεται  ότι, για τη βαθμολογική κατάταξη των τακτικών υπαλλήλων θα ληφθεί υπόψη κάθε αναγνωρισμένη, για μισθολογική κατάταξη κι εξέλιξη αυτών,  προϋπηρεσία, ακόμα και στην περίπτωση που η εν λόγω προϋπηρεσία δεν είχε αναγωρισθεί  βαθμολογικά.
            Συνεπώς , εφόσον οι ΣΣΕ της ΠΟΕ ΟΤΑ έχουν αναγνωρίσει για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - εν προκειμένω, έχουν ληφθεί υπόψη στη μισθολογική αναγνώριση πλασματικά έτη και ο κανονισμός  των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ -   η κατάταξη όλων των υπαλλήλων  στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η-11-2011
(ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου)», όπως άλλωστε αναφέρεται και στην  υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31.10. 2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

Κ. Μαστρογιάννη

Για να δείτε τα έγγραφα πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ
            
                                                                                      

 
 

δημοσίευσε ...