Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Αναγκαστικές διευκρινήσεις από το ΥΠ.ΕΣ για τις παρατάσεις των συμβάσεων στους Ο.Τ.ΑΣε αναγκαστική διευκρινιστική εγκύκλιο υποχρεώθηκε η κυβέρνηση και το υπουργείο εσωτερικών προκειμένου να καλύψουν την «δημιουργική ασάφεια» που προκάλεσε η θέση που διατύπωσε η υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη στη συνάντηση προχθές Τρίτη 20/12/2016 με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, περί υποχρεωτικού 24μηνου των συμβάσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας που παρατείνονται με το άρθρο 16 του ν.4429/2016.

Γεγονός που θα οδηγούσε σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων ενώ θα λειτουργούσε και απαγορευτικά σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει 24μηνο να υπογραφεί η παράταση για το 2017.
Με την νέα διευκρινιστική εγκύκλιο η κυβέρνηση επιχειρεί να εφησυχάσει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα και να τα αποπροσανατολίσει από τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα.
Δεν αναθέτουμε σε κανέναν και δεν εμπιστευόμαστε κανέναν ιδιαίτερα τις μνημονιακές δυνάμεις εξουσίας που για άλλα τους εμπιστεύτηκε ο λαός και άλλα έπραξαν και πράττουν, εφαρμόζοντας τις εντολές των θεσμών και του κεφαλαίου.

Όσο όμως υπάρχει εκμετάλλευση εργαζομένων και ανέργων, ελαστικές σχέσεις εργασίας με ολιγόμηνους – κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχίσει την πάλη για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, υπέγραψαν εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ως προς το πεδίο εφαρμογής, αφενός της διάταξης του άρθρου 63 του ν.4430/2016, η οποία αφορά στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες των υπουργείων και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αφετέρου του άρθρου 16 του ν.4429/2016 που αφορά και σε ΟΤΑ.

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει ότι τα όσα προβλέπονται από τη συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 63, ν.4430/2016) για συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, ουδεμία σχέση έχουν με τις περιπτώσεις των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4429/2016.

Η διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς η σύγχυση ανάμεσα στα όσα ορίζουν οι δύο διαφορετικές διατάξεις, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προβούν σε απολύσεις συμβασιούχων, χωρίς αυτό να προκύπτει ή να επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις.

η εγκύκλιος αναφέρει:

Κατόπιν υποβολής, από υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το εάν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 καταλαμβάνει ρυθμιστικά και περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, παρέχονται για τους φορείς αρμοδιότητας μας, οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 παρασχέθηκε η δυνατότητα στις υπηρεσίες του εν στενή έννοια δημοσίου τομέα (υπηρεσίες των Υπουργείων), καθώς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένους και περιοριστικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών (καθαριότητα των κτηρίων ευθύνης τους και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, εστίαση, σίτιση και φύλαξη) και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μη επάρκεια υπηρετούντος προσωπικού και συνδρομή απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων).

Από τη γραμματική διατύπωση της εν θέματι διάταξης, αλλά και από τη συνολική ratio της ρύθμισης προκύπτει με σαφήνεια ότι σκοπός αυτής ήταν η πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, στους συγκεκριμένους τομείς παροχής υπηρεσιών και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που τίθενται από το κείμενο της ρύθμισης.

Ευνόητο είναι ότι και ο καθορισμός του ανώτατου χρονικού ορίου των συμβάσεων αυτών, δια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (63 του ν. 4430/2016), αφορά τις συγκεκριμένες αυτές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, τόσο η θέση των όρων και προϋποθέσεων σύναψης νέων συμβάσεων από την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/20'Ι, όσο και ο καθορισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας αυτών δια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν καταλαμβάνουν ρυθμιστικά τις ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες παρατάθηκαν εκ του νόμου, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/20116, καθόσον:

 α) Η τελευταία αυτή ρύθμιση (ά. 15 του ν. 4429/2016) αφορά ισχύουσες, κατά τη θέση σε ισχύ της διάταξης (ήτοι σε χρόνο προγενέστερο της θέσης σε ισχύ του ν. 4430/2016) συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις οι οποίες είχαν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι οποίες και παρατάθηκαν νομοθετικά με τη ρύθμιση.

Επομένως, δεν είναι δυνατόν οι συμβάσεις αυτές να καταληφθούν ρυθμιστικά από το ά. 63 του ν. 4430/2016 (άρα και από τους χρονικούς περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου αυτού), οι διατάξεις rot) οποίου αφορούν, κατά τα ανωτέρω, νέες συμβάσεις.

β) Όπως ρητά αναφέρεται στο γράμμα του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει και συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, ενώ αντίθετα το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 αφορά ακριβώς συμβάσεις που συνάπτονται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, και

 γ) Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 καταλαμβάνει, σύμφωνα με τη ρητή γραμματική του διατύπωση, και συμβάσεις που έχουν συναφθεί από Ο.Τ.Α. και από τις πάσης φύσεως υπηρεσίες αυτών που είναι αρμόδιες για την καθαριότητα, ενώ το άρθρο 63 του ν. 4430/2016 αφορά μόνον, όπως προαναφέρθηκε, υπηρεσίες Υπουργείων και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από Υπουργεία.

Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι το πεδίο εφαρμογής του ά. 63 του ν. 4430/2016 και οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται στην παρ. 2 αυτού, δεν καταλαμβάνουν συμβάσεις οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά, δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 .Προς τούτο παρακαλούμε για την ενημέρωση των φορέων χωρικής αρμοδιότητας σας σχετικά με τα οριζόμενα στον παρόν έγγραφο.

Στοιχεία από  dikaiologitika.gr

δημοσίευσε ...