Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Το ΦΕΚ του Ν.4447/2016 με τις τροπολογίες για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ο οποίος περιλαμβάνει
χωροταξικές και πολεοδομικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
τροποποιήσεις άρθρων του ν.4430/2016 που αφορούν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ,
τον ορισμό – όρους – προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων, με σαφή δικαίωμα στους ιδιώτες να αναλαμβάνουν την συλλογή – επεξεργασία – εκμετάλλευση ανακυκλώσιμων υλικών στους δήμους (άρθρο 21),

Την αναδρομική ισχύ από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (άρθρο 31)
Στο τέλος του δέκατου εδαφίου της παρ. Α.1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (A’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 (Α’ 78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31.12.2016, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016.»

προϋποθέσεις προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων εφόσον έχουν παρατάσεις συμβάσεων σύμφωνα με τον ν.4429/2016, συγκεκριμένα το άρθρο 33 του παρόντος νόμου αναφέρει ότι : Μετά την παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 προστίθεται παράγραφος 2.Α ως ακολούθως:
«2.Α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας, για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4429/2016 (Α’ 199) στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2017 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017.»

Κατάργηση της «Καλλικρατικής» υποχρέωσης των Δήμων να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα για υποθέσεις που αφορούν δικαστικές αποφάσεις για την μετατροπή συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, γεγονός που ανοίγει το δρόμο να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από τις εφέσεις που έχουν ασκήσει δήμοι κατά δικαστικών αποφάσεων και η σύμβαση των εργαζομένων να μετατραπεί σε Αορίστου Χρόνου. (άρθρο 54)
«1. Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καταργείται.
3. Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 καταργείται.
5. Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, νόμιμες.»


Ολόκληρο το ΦΕΚ του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ΕΔΩ


δημοσίευσε ...