Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

KYA για τις αποδοχές των εργαζομένων σε κατασκηνώσεις.Από τους υπουργούς Οικονομικών – Εργασίας και Εσωτερικών εκδόθηκε ΚΥΑ 2/53213/0022/10.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’) που καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

Συγκεκριμένα η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει ότι :

Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως για το έτος 2014:


ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής
611 ευρώ
2. Επιμελητές
483 ευρώ
3. Ομαδάρχες
331 ευρώ
4. Ιατροί
824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι
606 ευρώ
6. Γυμναστές
502 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας
502 ευρώ
8. Διαχειριστές
577 ευρώ
9. Β. Διαχειριστές
493 ευρώ
10. Αποθηκάριοι
493 ευρώ
11. Μάγειροι
843 ευρώ
12. Β. Μάγειροι
615 ευρώ
13. Τμηματάρχες
460 ευρώ
14. Ναυαγοσώστης
606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.
Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.
Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2014.
Η αριθμ. 2/35503/0022/27-5-2013 (ΦΕΚ 1343/Β) όμοια κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

δημοσίευσε ...