Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Περικοπές στους μισθούς …με «τρόπο»;

Με νέο έγγραφό της η ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ παρεμβαίνει για την αυθαίρετη και παράνομη κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης, συγκεκριμένα αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την προσπάθεια κατάργησης της υπερβάλλουσας μείωσης».

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ότι πολλοί Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προβαίνουν παράνομα και αυθαίρετα στην περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης που ισχύει για χιλιάδες συναδέλφους μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4024/2011) και κατ’ εφαρμογή του υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2/3057/ΔΕΠ/23-3-2015 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

        Το ανωτέρω έγγραφο με την επίκληση των διατάξεων του άρθρου τρίτου, παρ.22 του Ν.3845/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.22 του Ν.3899/2010 που αναφέρεται σε «όσοι υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί… δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται… χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν…» υιοθετεί λανθασμένα μία ανάλογη αυθαίρετη ερμηνεία και για την υπερβάλλουσα μείωση η οποία προβλέφθηκε στην παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 στοχεύοντας στην περικοπή της και την περαιτέρω συρρίκνωση των μισθολογικών μας απολαβών.

Περαιτέρω, παραβλέπουν και ξεχνούν-τυχαία άραγε;-να αναφερθούν στην ισχύ της Πράξης 211/2013 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συνεδρίαση 22η/4-7-2013), το οποίο έκρινε με απόλυτη σαφήνεια ότι, «τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δε δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά… δεν αποτελεί η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011… διότι δεν καταβάλλεται… ως διαφορά που προέκυψε από τυχόν επιπλέον αποδοχές… αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που ελάμβαναν…».

Είναι δε γνωστό στη διοικητική πρακτική και νομοθεσία ότι καμία εγκύκλιος δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από μία Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως, επίσης, μία Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσε να επανεξεταστεί και να ακυρωθεί μόνο από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κι επειδή κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, είναι προφανές ότι η εν λόγω Πράξη 211/2013 (Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) είναι σε πλήρη ισχύ και μόνο υπό το πρίσμα της δύναται να ερμηνεύεται η υπερβάλλουσα μείωση.

Στην περίπτωση δε αυτή έχουμε το παράλογο, καθώς μέχρι σήμερα αν υπήρχε διαφωνία μεταξύ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Ελεγκτικού Συνεδρίου ίσχυε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία το Υπουργείο το Οικονομικών ήταν υποχρεωμένο να την αποδεχτεί, γιατί εκτός των άλλων, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν μειώσεις αποδοχών. Στην περίπτωση της υπερβάλλουσας μείωσης το Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιμένει στην άποψή του και προσπαθεί με κάθε τρόπο, με παρεμβάσεις του και ανεφάρμοστες εγκυκλίους να επιβάλλει την άποψή του προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση για άλλη μια φορά στις υπηρεσίες.

Παραβλέποντας τόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και ορισμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ότι, η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί στη 1η μισθοδοσία του υπαλλήλου από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν όλων των πιο πάνω, οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας καλούνται να παρέμβουν ΑΜΕΣΑ στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που εντελώς αυθαίρετα και παράνομα προβαίνουν στην περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011.

Υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 όπως ισχύει, η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.: οικ.36871/26-9-2014) και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση που παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας (έγγραφα και προσωπικές συναντήσεις) αποφεύγει να πάρει θέση με αποτέλεσμα να υπάρχει νέα περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων. Η νεομνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. φαίνεται ότι επιθυμεί την κατάργηση της «υπερβάλλουσας μείωσης» και σχεδιάζει και την περαιτέρω περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων. Σε αυτά όμως τα σχέδια τους θα βρουν απέναντι το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

δημοσίευσε ...