Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Χορήγηση κανονικής άδειας για Σχολικούς Φύλακες και Δημοτικούς Αστυνόμους


Με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας κ. Δημήτρης Τσουκαλάς απαντούν για την χορήγηση κανονικής άδειας στους υπαλλήλους που επανατοποθετήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4325/2015. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Κατόπιν ερωτημάτων υπηρεσιών και μεμονωμένων υπαλλήλων σχετικά με τη δικαιούμενη κανονική άδεια όσων επαναφέρθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47) σας γνωρίζουμε ότι:
Οι υπάλληλοι οι οποίοι επανήλθαν στις υπηρεσίες τους βάσει των ανωτέρω διατάξεων
α) δικαιούνται, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του μέτρου της διαθεσιμότητας και της αυτοδίκαιης εκ του νόμου υπαγωγής σε αυτό, να λάβουν το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του 2013 κατά το έτος 2015, κατά το οποίο καθίσταται δυνατή η άσκηση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων αυτών

β) δεν θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικής άδειας για το έτος 2014 λόγω της μη άσκησης καθηκόντων καθ όλο το έτος (σχετική η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας,) και
γ) δικαιούνται την κανονική άδεια του τρέχοντος έτους, εφόσον τοποθετήθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία εντός του ημερολογιακού έτους, υπό τους όρους της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας «Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

δημοσίευσε ...