Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Παρατείνονται οι συμβάσεις στις κοινωνικές δομές – Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για το προσωπικό των Ο.Τ.Α

Με τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 (Α'47), μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που παρατίθεται παρακάτω, αναλύονται ανά άρθρο, οι ειδικότερες ρυθμίσεις, αναφορικά με θέματα προσωπικού - μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των φορέων των ΟΤΑ που απασχολείται στις συγχρηματοδοτούμενες δομές ΚΗΦΗ, ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών Ομάδων, ώστε να συνεχιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο κύκλο των αντίστοιχων πράξεων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέρα της 31/12/2015. Η παράταση είναι υποχρεωτική και δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ.
ΕΔΩ για τη συνέχεια της εγκυκλίου

δημοσίευσε ...