Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «κινητικότητα»


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως προβλέπεται στο ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας για το 2018, σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του συστήματος η ένταξη όλων των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και η σύνταξη Ειδικών Περιγραμμάτων για όλες τις οργανικές θέσεις που εμφανίζονται σε κάθε φορέα εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό και έχει αποτυπωθεί σε εγκυκλίους (Α.Π.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/4-8-2017 ΑΔΑ:ΑΠ: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/17-5-2018, ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ)που έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ν. 4440/2016, άρ. 16, παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) έχουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ήτοι το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 1, του ως άνω νόμου, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των ΠΘΕ για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και από έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στα στοιχεία της Απογραφής έως σήμερα, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί σημαντικό τμήμα των φορέων του πεδίου εφαρμογής στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, παρόλο που είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΣΚ.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016 και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2019.
Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του ΕΣΚ.
Επιπλέον, για την διασφάλιση ότι θα τηρηθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση είναι απαραίτητο να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, έγγραφο από την οικία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο φορέας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και ότι πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΣΚ με συγκεκριμένη αναφορά στο συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων και των αντίστοιχων Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr.
Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των ΠΘΕ ανήκει στον οικείο φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για να ολοκληρωθούν εγκύρως τα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο ΕΣΚ, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη σύνταξη των ΠΘΕ με την άμεση εμπλοκή προϊσταμένων μονάδων. Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν τον χειρισμό της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος και της ανάρτησης των ΠΘΕ σε αυτό.
Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό υλικό καθώς και η μεθοδολογία κατάρτισης των ειδικών ΠΘΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας το σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που τελούν υπό την εποπτεία τους. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών, η αρμόδια Διεύθυνση για προσωπικό ΟΤΑ είναι να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού για την υποχρέωση τους για την ένταξή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους.


δημοσίευσε ...