Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Οι ΙΔΑΧ στην κινητικότητα με άνισους όρους από την κυβέρνηση


Τροπολογία η οποία εντάσσει του εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας κατατέθηκε στο προς εισαγωγή στην ολομέλεια της βουλής  νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
Η ένταξη όμως των Αορίστου Χρόνου εργαζομένων στο ΕΣΚ γίνεται κάτω από προϋποθέσεις σύμφωνα με την τροπολογία. Για μια προκηρυσσόμενη θέση δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση από μόνιμο υπάλληλο ή αν έχει υποβληθεί αίτηση μονίμου υπαλλήλου τότε αυτός να μην έχει τα απαιτούμενα προσόντα.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ανισότητα και δείχνει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει  τους ΙΔΑΧ ως εργαζόμενους β’ κατηγορίας.
Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει,
Άρθρο…
Στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. ι. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»


δημοσίευσε ...