Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

ΒΣΣ: Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ για την ένταξη του προγράμματος στους Δήμους και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού


Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 91 του νόμου 4583/2018 για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» στους Δήμους και την στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται οι ΟΤΑ α’ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων:
α) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και
β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι την 18-12-2018, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31-12-2019.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, για την υπαγωγή του φορέα στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.
Στην διαδικασία τροποποίησης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας – Ενέργειες των υπηρεσιών, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους Δήμους στον καθορισμό των κλάδων των θέσεων που θα συσταθούν, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις ειδικότητες των συμβασιούχων που απασχολούνται στο πρόγραμμα.
Στην περίπτωση των ΟΤΑ που απασχολούν (άμεσα ή μέσω νομικών τους προσώπων) προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος σε δικαιούχους άλλου δήμου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα συσταθούν ομοίως και οι θέσεις του εν λόγω προσωπικού από το Δήμο, που έχει συμβληθεί (άμεσα ή μέσω νομικού του προσώπου) με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από τον οικείο δήμο, ισχύει η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται σχετική δομή (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 όπως ισχύουν).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η απόφαση του Δημοτικού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι 31η – 01 – 2019.
Εντός ενός (01) μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο μας, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.
Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)απόφαση του οικείου Δημοτικού , για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
β)Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη, κλπ.)
γ)Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,
δ)Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...