Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ...Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α για τα Υπηρεσιακά ΣυμβούλιαΑθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 723

Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
 και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Όπως γνωρίζετε με την με αριθ. οικ. 21845/23-6-1998 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 667/3-7-1998) Υπουργική Απόφαση έχει καθοριστεί, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Με τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.14/938/οικ.14424/23-6-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δόθηκαν οδηγίες για την εκλογή εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Στην ανωτέρω εγκύκλιο (παρ.2) αναφέρεται ότι, όσον αφορά στις διαδικασίες για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, αυτές πρέπει να ξεκινήσουν μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 87/7-6-2010), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των νέων υπηρεσιών όπως θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης και στις οποίες θα υπαχθούν μετά την ολοκλήρωση των μετατάξεών τους.
Η ανωτέρω απόφαση δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Επειδή η απόφαση που ισχύει για τις διαδικασίες εκλογής αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, δεν προβλέπει ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται σε αυτήν μπορεί να παρατείνονται όλες ή μερικές.
Επειδή η ανωτέρω διαδικασία γίνεται με μια εγκύκλιο που δεν στηρίζεται σε διάταξη Νόμου, σας καλούμε άμεσα όπως, αν μέχρι την ημερομηνία 14-7-2010 δεν ψηφισθεί διάταξη Νόμου που να ρυθμίσει την εκλογή των εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να καταθέσετε στις Περιφέρειες δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμών (άρθρο 4, παρ.4 της Υπουργικής Απόφασης).
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                  Γιώργος Καταχανάς

δημοσίευσε ...