Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Π.Ο.Ε - Ο.Τ.Α προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών....Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 720

Προς:

Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γεώργιο Ντόλιο
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Δημήτρη Στεφάνου
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης § Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα


Κύριε Υφυπουργέ,
Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα.
Στη συνάντηση αυτή, υπήρξε εκ μέρους σας, η δέσμευση για την πραγματοποίηση άμεσα της πρώτης συνάντησης των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών με σκοπό την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α.
Συγχρόνως, στη συνάντησή μας αυτή, αναλάβατε την υποχρέωση στα αιτήματα που σας κατατέθηκαν να υπάρξει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους. Προκειμένου να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας, σας καταθέτουμε και εγγράφως αναλυτικά τα αιτήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως και στη συνάντηση εκφράστηκαν:
1. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α.
2. Καθορισμός ενιαίων όρων αμοιβής και απασχόλησης των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
3. Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και η εφαρμογή του Περιφερειακού σχεδιασμού στο Νομό Αττικής. Αποτροπή κάθε προσπάθειας αφαίρεσης της αρμοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκχώρησή της σε ιδιώτες.
4. Αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων για την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αρχαιρεσίες των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ανάκληση του εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών για την αναστολή των κρίσεων Προϊσταμένων, την έλλειψη προσωπικού μετά την υπαγωγή και των Ο.Τ.Α. στο περιορισμό των προσλήψεων.
5. Αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που έχουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από τον περιορισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους Δήμους αλλά και στην υπερωριακή εργασία των υπηρεσιών που απασχολούνται σε υπηρεσίες 24ώρης βάσης.
6. Άμεσος Προγραμματισμός για τον τρόπο και τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων θα είναι αδύνατη η λειτουργία τους από 1-1-2011.
7. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α. από τη μη καταβολή των αποδοχών για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και την εργασιακή και επιστημονική ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί λόγω της ψήφισης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
8. Η έκδοση της εγκυκλίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας που να απαντά σε ερωτήματα Δήμων όλης της χώρας σχετικά με την υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για την κατάταξη προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
9. Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τα άρθρα 158 και 200, παρ. 4 του Ν. 3584/2007 για την υποχρεωτική μετάταξη υπαλλήλων λόγω κατάργησης της θέσης τους.
10. Έκδοση του Κλαδολογίου – Προσοντολογίου για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 6 του Ν. 3584/2007.
11. Αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία τόσο από την εφαρμογή του Ν. 3731/2008 καθώς και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις εξαγγελίες της Υπουργού Υγείας για την εφαρμογή του Νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος αλλά και από το καθημερινό «κυνήγι» του παραεμπορίου στις μεγάλες πόλεις που βάζει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.
12. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας (συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά) των Σχολικών Φυλάκων. Προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει συντάξει.
13. Αναγνώριση μισθολογικά της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν την πρόσληψή τους ως μόνιμο προσωπικό.
14. Επαναφορά της διάταξης που να παρέχει νομική στήριξη η υπηρεσία και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
15. Η απάντηση των υπηρεσιών του Υπουργείου σας σε διάφορα ερωτήματα της Ομοσπονδίας μας σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
16. Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την επίλυση χρόνιων αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας.
Κύριε Υφυπουργέ,
Εκτιμούμε ότι πολλά από προαναφερόμενα είναι προβλήματα που χρονίζουν χρειάζεται η άμεση ανταπόκρισή σας αλλά και των υπηρεσιών του Υπουργείου σας έτσι ώστε να συμβάλετε σημαντικά στον προγραμματισμό για την επίλυση των αιτημάτων που σας έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας. Αναμένοντας τις πρωτοβουλίες σας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων σας, είμαστε διατεθειμένοι για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος              Γιώργος Καταχανάς

δημοσίευσε ...