Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Μπάάάάάάάάάάχαλο.......

Όταν θέλεις να δουλέψει και να σου αποδώσει ένα σύστημα ..γενικά...πρέπει και να το υποστηρίζεις.
Το σύστημα της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων κολλάει του Κερατά ....σε σημείο που θέλεις να μπεις μέσα και να τα κάνεις όλα μπάάάάάάάάχαλο...!
Β.Γ.

δημοσίευσε ...