Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

...αιτία "πολέμου"...


Άρθρο 6, παράγραφος 8
Με τις διατάξεις της παρ. 8, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στο θεσμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων υπό καθεστώς Δημοσίου, διαμορφώνεται από 1-1-2011 στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, αυξανόμενο κατά δύο και μισό (2 ½) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους.
Αναλογιστείτε ότι για την ένταξη μας στα Β.Α.Ε εκτός των μακροχρόνιων αγώνων και των ημερομισθίων που θυσιάσαμε , πληρώνουμε ο καθένας μας και 7.500 ευρώ περίπου για την εξαγορά της υπηρεσίας μας από το 1999 μέχρι και τον Αύγουστο του 2008 .
Ποιος ο λόγος...? ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: ..."casus belli"...
Β.Γ.


δημοσίευσε ...