Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Άδεια προσωπικού ΙΔΟΧ δημοτικών παιδικών σταθμών.


Το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση, σχετικά με την κανονική άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), έδωσε την παρακάτω απάντηση (Αριθμ.Πρωτ.:11468/25-04-2013):

Σύμφωνα με το άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007), για την κανονική άδεια με αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ.4 του όρθρου 55 του ιδίου κώδικα που εφαρμόζονται στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό με διακοπές εργασίας, αλλά η εργατική νομοθεσία.

Επομένως, το προσωπικό αυτό δικαιούται αναλογία αδείας, υπολογιζόμενη με βάση την ετήσια κανονική άδεια των 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας (αρ.1 του ν.3302/2004), την οποία λαμβάνει σε ημέρες κατά τις οποίες θα είχε τη δυνατότητα να εργαστεί, εκτός του μηνός Αυγούστου, κατά τον οποίο οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στο προσωπικό ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 177 του ν.3584/2007.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το προσωπικό ΙΔΟΧ, που προσλαμβάνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με συμβάσεις διάρκειας έως ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.3 του ν.2190/94.

Όντως το προσωπικό αυτό μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα που το απασχολεί επί σειρά ετών, παρέχοντας στην πράξη όμοιες υπηρεσίες και υπό όμοιες συνθήκες εργασίας με το αντίστοιχο μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό του φορέα, αλλά υπάγεται σε διαφορετικό καθεστώς αδειών.

πηγή : dimosnet

δημοσίευσε ...