Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Ανακοίνωση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ στους Συλλόγους - Μέλη της για τις διατάξεις του νόμου 4151/2013 και τις αλλαγές που επέρχονται στο συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του Νόμου 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 103/29-4-2013), σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο επέρχονται οι πιο κάτω αλλαγές στη Συνταξιοδοτική-Ασφαλιστική Νομοθεσία των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις είναι:

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Άρθρο 1
A. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:


Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου το Δ.Α.Υ.Κ. περιέχεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Συντάξεων. (Άρθρο 1, παρ.1β).
Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της λύσης της υπαλληλικής σχέσης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η αίτηση συνταξιοδότησης και τα υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου. (Άρθρο 1, παρ.4).
Παραβίαση των ανωτέρω προθεσμιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.3528/2007 και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109, περ. β, γ και δ της παρ.1  του ίδιου Νόμου. (Άρθρο 1, παρ.5).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:


Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σ’ αυτή των στοιχείων του Δ.Α.Υ.Κ., να αποστείλει σχετική αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου στους συναρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Άρθρο 1, παρ.1β).
 

Το 50% του Β.Μ. της 31-10-2011 ( 60%  στους μόνιμους υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω, στους τρίτεκνους – γονείς τέκνου με αναπηρία ή προστάτες μέλους της οικογένειας με αναπηρία) καταβάλλεται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου, το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής περιέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Δ.Α.Υ.Κ. (Άρθρο 1, παρ.1α).
 
Η προκαταβολή  σύνταξης υπόκειται σε κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος. (Άρθρο 1, παρ.1β, εδαφ.2).
 
Εντός έξη (6) μηνών από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης κανονισμού σύνταξης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδίδεται η πράξη κανονισμού και εντός επτά (7) μηνών σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. (Άρθρο 1, παρ.3α).
 
Οι ίδιες προαναφερόμενες κυρώσεις για παραβίαση των ανωτέρω προθεσμιών. (Άρθρο 1, παρ.5).
 
Τα ανωτέρω ισχύουν για τους αποχωρούντες από 1-6-2013 και μετά οπότε και σταματά η καταβολή τρίμηνων αποδοχών. (Άρθρο 1, παρ.2α).
 
Κατ΄ εξαίρεση όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν πριν την 1-6-2013 λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του Δ.Α.Υ.Κ. θα οριστικοποιηθούν από 20-5-2013 και μετά. (Άρθρο 1, παρ.2α, εδαφ. 3).
 
Ειδικά όσοι θα αποχωρήσουν από 1-3-2013 μέχρι 31-5-2013 μπορούν να λάβουν αναλογία τριμήνων αποδοχών μέχρι και την 31-5-2013. Στη περίπτωση όμως που καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίμηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την επομένη της λήξης τους το δε επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από 1-6-2013 και μετά θα συμψηφισθεί με τα αναδρομικά της σύνταξης. (Άρθρο 1, παρ.2α, εδαφ.4).

Τέλος η προκαταβολή σύνταξης δεν καταβάλλεται (άρθρο 1, παρ.1ε):

α. Σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια (!!!)
β. Σε περίπτωση παραίτησης υπαλλήλου που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
γ. Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για την καταβολή και
δ. Σε περίπτωση θανάτου στην υπηρεσία και απόλυσης λόγω ανικανότητας αλλά στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλεται η σύνταξη στους δικαιούχους κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:


Εφόσον τα καθήκοντα έχουν ασκηθεί για τουλάχιστον μία διετία, μετά από επιλογή για τη θέση  αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο και όχι με ανάθεση ή αναπλήρωση. (Άρθρο 3, παρ.3).

Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Πράξη αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει εκδοθεί μέχρι 31-12-2010 μπορεί να ανακληθεί (χωρίς προθεσμία ή ανάκληση) προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. (Άρθρο 3, παρ.8).

Ε. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:


Σε περίπτωση Διαδοχικής Ασφάλισης για πρόσωπα που αποχωρούν από την Υπηρεσία έχοντας τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή έχουν απολυθεί αυτοδίκαια με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 εφόσον το Δημόσιο είναι ο απονέμων φορέας, καταβάλλεται άμεσα και το τμήμα σύνταξης του συμμετέχοντα φορέα (χωρίς μείωση δηλ. το τμήμα σύνταξης του συμμετέχοντα φορέα που έχει διαφορετικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΔΗΜΟΣΙΟ). (Άρθρο 4, παρ.6α).

ΣΤ. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (δηλ. Χ.Ο.Η.) ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ:
(υποπερίπτωση γγ της περ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Π.Δ. 169/2007)


Οι παραπάνω διατάξεις καταργήθηκαν με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου β2 της παραγράφου β΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.
Με την παράγραφο 7α του άρθρου 4 κεφ. Α του ψηφισθέντος  Νόμου η κατά τα παραπάνω καταργούμενη διάταξη, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 31-12-2013 «ΜΟNO» για τα πρόσωπα που απολύθηκαν αυτοδίκαια (11/2011) καθώς και αυτά που συνταξιοδοτούνται ύστερα από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (άρθρο 33 του Ν.4024/2011). (Άρθρο 4, παρ.7α).

Ζ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ:

Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους για την άμεση καταβολή της σύνταξης του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του, που υποβάλλεται στο φορέα που αποχώρησε και εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.
Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σ’ αυτή, δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι’ αυτό. (Άρθρο 4, παρ.10 α και β).

Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Από 1-1-2013 ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του (προηγούμενου μήνα). (Άρθρο 4, παρ.16).

Θ. ΚΑΘΕΙΡΞΗ:

Το δικαίωμα για σύνταξη ή καταβολή δεν μπορεί να ασκηθεί αν ο δικαιούχος καταδικαστεί στη ποινή της κάθειρξης για οποιοδήποτε αδίκημα και μέχρι τη λήξη της ποινής. (Άρθρο 3, παρ.7γ).

δημοσίευσε ...