Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Επανεξέταση των τυπικών προσόντων των εργαζομένων ζητά το ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.

Υπό το πρίσμα των επερχόμενων απολύσεων το υπουργείο Διοικητικής «Απορρύθμισης» επανέρχεται εκ νέου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, στην επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων.

Με νέα εγκύκλιο το υπουργείο ζητά την επανεξέταση των προσωπικών φακέλων και των πτυχίων των εργαζομένων στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα και στους Ο.Τ.Α.
 
Με δεδομένο ότι το ερωτηματολόγιο κρίθηκε από τους συγκυβερνητικούς «δήμιους» των εργαζομένων ότι είναι χρονοβόρο και δεν προλαβαίνουν τις διορίες που τους έχουν δώσει τα τροϊκανά αφεντικά τους, διαφαίνεται ότι με την παρούσα εγκύκλιο θα γίνει η αξιολόγηση προσωπικού, βάση των τυπικών προσόντων που διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος.
 
Αξιολόγηση που θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην απόλυση ή στην «καλύτερη» περίπτωση, στην καμουφλαρισμένη απόλυση, την διαθεσιμότητα – κινητικότητα αν και εφόσον βρεθεί θέση κενή σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 
Δημοσιεύματα μάλιστα σήμερα κάνουν λόγω για ρύθμιση εξπρές μετατάξεων στους δήμους που δεν είναι τίποτα άλλο από την παλαιότερη εξαγγελία του υπουργού εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (νομίζω στο προηγούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ) για το διευθυντικό δικαίωμα που θα δώσει στους δημάρχους προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι να πραγματοποιούν ακόμα και αναγκαστικές μετατάξεις, λειτουργώντας έτσι σαν σωσίβιο για τους «ημέτερους» και σαν «αγχόνη» για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
 
Η εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων»
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δομών και φορέων του Δημοσίου και της επικείμενης αξιολόγησης του προσωπικού, είναι αναγκαία η αποτύπωση του εργασιακού προφίλ των υπαλλήλων και η καταγραφή των τυπικών τους προσόντων.
 
Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή κατάστασή του.
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Π.Δ. 178/2004 (ΦΕΚ 154 Α/16-8-2004) «Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», υπεύθυνος για την τήρηση, ασφαλή φύλαξη και ενημέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού, ο οποίος ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί να ορίζει για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων υπαλλήλους που υπηρετούν στην οργανική μονάδα, στην οποία αυτός προΐσταται ή στις υποκείμενες σε αυτήν μονάδες.
 
Έχει διαπιστωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα, ιδιαίτερα σε στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του και σχετίζονται με την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορα για την αξιολόγησή του, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η ασφαλής, ορθή και ταχεία επεξεργασία τους, όταν αυτή απαιτείται.
 
Για το λόγο αυτό καλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπηρεσιών, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
 
Σημειώνεται, ότι τα προσκομιζόμενα από τους υπαλλήλους στοιχεία, που συναρτώνται με την υπηρεσιακή και μισθοδοτική τους κατάσταση (ενδεικτικά : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ κλπ.) πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη.
 
Επιπροσθέτως, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπηρεσιών να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα, ενδεικτικά υποδείγματα με τους υπαλλήλους, που κατέχουν και έχουν προσκομίσει στις υπηρεσίες τους τίτλους γλωσσομάθειας, και να τα αποστείλουν στους φορείς που εξέδωσαν τους σχετικούς τίτλους (κατά περίπτωση, το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έκδοσή τους.
 
Περί της νόμιμης επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, η Υπηρεσία μας έχει αναρτήσει, μεταξύ άλλων, σχετικό οδηγό στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση :http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120312 Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι στη διάθεση των Διευθύνσεων Προσωπικού / Διοικητικού των υπηρεσιών για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων (τηλέφωνα επικοινωνίας 2131313113, -106, -115).
 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

δημοσίευσε ...