Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Υπέρβαση κατανάλωσης καυσίμων οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας


τυχαίο;

Αναφορικά με την έγκριση υπέρβασης της μηνιαίας δικαιούμενης ποσότητας καυσίμων των οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες καθαριότητας, όπως αυτή καθορίζεται από την Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/ Β) και την Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/ Β), το ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. με το υπ’ αριθ. 12008/24.04.2013 έγγραφό του επισημαίνει τα εξής:

«… Κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων από Δήμους της Αττικής και ύστερα από διερεύνηση των σχετικών αιτημάτων που αφορούν στην έγκριση των πραγματοποιούμενων υπερβάσεων, διαπιστώθηκε ότι η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη περιορισμένου στόλου οχημάτων - πεπαλαιωμένης ως επί το πλείστον τεχνολογίας - και στην ταυτόχρονη οικονομική αδυναμία των φορέων να προμηθευτούν νέα οχήματα για την αριθμητική ενίσχυση και ανανέωση του στόλου τους.

Οι ΟΤΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους, λόγω των διευρυμένων ορίων των νέων Καλλικρατικών Δήμων, καλούνται να καλύψουν περισσότερα χιλιόμετρα και αναγκάζονται έτσι να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα οχήματα περισσότερο με συνακόλουθη επιβάρυνση του κόστους κίνησης.

Λαμβάνοντας δε υπόψη, τα συχνά προβλήματα λειτουργίας των απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω παλαιότητας, τις οικονομικές δυσκολίες επισκευής και των παράλληλων υποχρεώσεων τους (λαϊκές αγορές, ανακύκλωση), παρατηρείται το φαινόμενο, τόσο τα απορριμματοφόρα όσο και τα οχήματα αποκομιδής κλαδιών, λόγω των αυξημένων αναγκών ανταπόκρισης να λειτουργούν σε περισσότερες βάρδιες, πράγμα που επιβαρύνει την κατανάλωση ανά όχημα, την στιγμή που το ίδιο όχημα πρέπει να καλύψει εκ νέου την απαιτούμενη απόσταση….

… Σημειώνεται, δε, ότι το ανώτατο όριο κατανάλωσης. - το οποίο είχε καθοριστεί το 1982 με την παλιά δομή Δήμων και Κοινοτήτων (προγενέστερα ακόμη της ιδρύσεως των Καποδιστριακών Δήμων) - είναι ενδεικτικό και όχι περιοριστικό

Εξάλλου, με βάση τη νομολογία του Ν.Σ.Κ. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης, προκρίνεται η αναλογικότητα χλμ/μονάδα κατανάλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και έως ότου το θέμα ρυθμιστεί οριστικά με την τροποποίηση της ΥΑ 129/1982 , η Υπηρεσία μας, για την αποφυγή πρόκλησης προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, θεωρεί ότι:  ειδικά για τα απορριμματοφόρα οχήματα και τα οχήματα αποκομιδής κλαδιών των ΟΤΑ για τα οποία τίθεται το εν λόγω ερώτημα, η διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης των οποίων είναι απαραίτητη καθώς σχετίζεται άμεσα με το αγαθό της δημόσιας υγείας, 

είναι δυνατή η έγκριση κατανάλωσης καυσίμων πέραν των ενδεικτικά προβλεπομένων στην προαναφερόμενη σχετική ΥΑ, κατόπιν σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης από την αιτούμενη υπηρεσία ή φορέα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για τις περιπτώσεις όπου η υπερκατανάλωση δεν είναι εφικτό να αποφευχθεί με συντονισμό, επιμερισμό ή ανακατανομή δρομολογίων και χρήσεων

πηγή : dimosnet

m.l. : ώ ρε γλέντια !!!

δημοσίευσε ...