Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Τσεκουρεμένος κατά 20% ο αριθμός των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για το 2013

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει, στους Ο.Τ.Α Α' και Β' βαθμού για το έτος 2013.

δημοσίευσε ...