Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Ποιος θεωρείται προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας

Διευκρίνιση σχετικά με τον ορισμό του προστάτη μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, έχει δώσει από το Νοέμβριο του 2011 το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτησή του (εδώ):

Προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από ένα μόνο γονέα.

Η ιδιότητα του ενηλίκου τέκνου που συνοικεί με τον υπάλληλο και έχει φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση (άρθρο 7 του ν.2238/1994) διαπιστώνεται είτε με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΔΟΥ είτε με θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους.

Γλιτώνουν τη διαθεσιμότητα;
Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, αναφερόμενο εμμέσως πλην σαφώς σε όλους αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, «οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία ισχύος του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)», προκειμένου να τη γλυτώσουν.

δημοσίευσε ...