Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακυρώνει άρθρο αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τη Σ.Σ.Ε της ΠΟΕ - ΟΤΑ

Προϋπηρεσία εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από επιχειρήσεις ΟΤΑ (προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και Α.Μ.Ε.Α) σε ΟΤΑ - άρθρο 16 του ν. 3491/2006.

Πρόβλημα δημιουργεί η πράξη 160/22.5.2012.του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκε στις 22/10/2012 στην αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. (πρόγραμμα Β.Σ.Σ. και Α.Μ.Ε.Α.) σε δήμους με το άρθρο 16 του ν. 3491/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007.

Συγκεκριμένα το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι : υπό την ισχύ του άρθρου 3 του ν. 3833/2010, το άρθρο 16 της ΣΣΕ έτους 2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την αναγνώριση της επίμαχης προϋπηρεσίας ως όρου μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του άρθρου 16 του ν. 3491/2006. […] Το άρθρο 16 της εν λόγω ΣΣΕ που συνιστά τη νομική βάση αναγνώρισης της ανωτέρω προϋπηρεσίας, ως εκ του χρόνου θεσπίσεώς του μετά την δημοσίευση του ν. 3833/2010, είναι ανίσχυρο βάσει του άρθρου 3 του τελευταίου αυτού νόμου, που απαγορεύει ρητώς την θέσπιση οποιασδήποτε αύξησης αποδοχών υπό οποιαδήποτε μορφή

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ η οποία είναι ήδη ενήμερη και επεξεργάζεται το ζήτημα που προέκυψε από την συγκεκριμένη πράξη του Ε. Σ, που να σημειώσουμε είναι αντίθετη με προγενέστερες εγκυκλίους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, πρέπει να πιέσει προς την κατεύθυνση ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας ακόμα και αν επιδρά θετικά στη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων που καλύπτονται από το άρθρο 16 της Σ.Σ.Ε έτους 2010 της ΠΟΕ - ΟΤΑ, δεν αποτελεί και δεν συνδέεται με πραγματική αύξηση μισθολογίου.

Ολόκληρη η πράξη του Ε.Σ. από το dimosnet.gr ΕΔΩ  

δημοσίευσε ...