Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

ΑΔΕΔΥ : Στέλνουν άλλους 60.000 σε διαθεσημότητα

Άλλες 60.000 διαθεσιμότητες-απολύσεις στον δημόσιο τομέα υπολογίζει η ΑΔΕΔΥ μέχρι το 2015, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Μνημο­νίου περί μείωσης του αριθμού των δη­μοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 άτομα. Αυτές, δε, θα αθροιστούν στις 2.000 διαθεσιμότητες φέτος (δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης) αλλά και στις επιπλέον 25.000 «αποχωρήσεις» με τη νέα χρονιά.

 Σύμφωνα με τη συνομοσπονδία των εργα­ζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι το 2015 δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν περισσότεροι από 90.000 υπάλληλοι, εξέλι­ξη που αποδίδεται και στην αυστηροποίηση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων από την 1η Ιανουαρίου 2013. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μεί­ωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλή­λων κατά 150.000 άτομα κατά την προσεχή 3ετία (2013-15), η ΑΔΕΔΥ υπολογίζει ότι θα γίνουν άλλες 60.000 διαθεσιμότητες-απολύσεις.
 
Να σημειωθεί ότι τόσο το Γε­νικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και το υπουργείο Διοικητι­κής Μεταρρύθμισης υπολογίζει τα ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα των δη­μοσίων υπαλλήλων, τα οποία θα ασκηθούν τους επόμενους 36 μήνες, σε 150.000. Και αυτός ο αριθμός είναι δεσμευτικός έναντι της τρόικας και περιλαμβάνεται στο Μνη­μόνιο.
 
Η βεβαιότητά τους αυτή, για τη μαζική αποχώρηση, σχετίζεται:
  • Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογί­ου που οδηγεί σε μισθολογικές απώλειες.
  • Την επαναχορήγηση του εφάπαξ (μέρος της δόσης ύψους 1,1 δισ. ευρώ θα κατευ­θυνθεί στο Ταμείο Πρόνοιας των δημοσί­ων υπαλλήλων). Άρα, πολλοί υπάλληλοι με «ανοικτές» υποχρεώσεις στις τράπεζες (στεγαστικά δάνεια) ή για τις σπουδές των παιδιών τους, σκέπτονται σοβαρά να σπά­σουν το «πουγκί» του εφάπαξ.
  • Όσο κάθεται στην υπηρεσία του ένας δη­μόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει θεμελι­ώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με το νέο μισθολόγιο μειώνει τον συντάξιμο μισθό (επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη). Άρα, παραμένοντας στην εργασία του, υπονομεύει τις μελλοντικές απολαβές του.
  • Οι άνδρες με ανήλικο συνταξιοδοτούνται με 25ετία - ή με 21-23 έτη ασφάλισης στην περίπτωση των τριτέκνων.
  • Και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι βγαί­νουν σε μειωμένη σύνταξη στο 56ο ή 58ο έτος με 25ετία (μαζί με τα πλασματικά).
Ωστόσο: Με τον πρόσφατο νόμο 4093/12 (Μνημόνιο) αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Οι άνδρες δεν μπορούν πλέον να «βγουν» με 25ετία στο 60ό έτος (μειωμένη), ενώ καταργείται κάθε θετική διάκριση για τις μητέρες και τους πατέρες με ανήλικο καθώς επίσης και για τους τρίτεκνους/ες.
 
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, γίνονται δεύ­τερες σκέψεις, υπάρχουν νέες προσεγγίσεις για ανατροπή των δεδομένων, για υποχώρη­ση του κύματος φυγής από το Δημόσιο και τη... συμπλήρωση του αριθ­μού των συνταξιοδοτήσεων με.. απολύσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 άτομα. 
 
Το θέμα ανέδειξε χθες το στέ­λεχος της ΑΔΕΔΥ Γ. Χαρίσης και υιοθέτησε ολόκληρη η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία προγραμματίζει για αύριο 24ωρη απεργία στον δημόσιο τομέα, ενώ η ΓΣΕΕ καλεί σε 3ωρη κινητοποίηση (12μμ.-3μ.μ.) στον ιδιωτικό τομέα, με αφορμή το φορο­λογικό νομοσχέδιο και τη νέα οικονομική αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων. 
 
Επ' αυτού, ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κ. Τσικρικάς σημείωσε ότι «το 2012 οι μισθωτοί πλήρω­σαν εξαπλάσιους φόρους εισοδήματος συ­γκριτικά με το 2011, έχοντας ήδη μειωμένα εισοδήματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς συνεχίζονται οι φορολογι­κές ελαφρύνσεις και η φορολογική ασυλία των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγά­λων εισοδημάτων».
 
Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι, λόγω της φυγής των δημοσίων υπαλλήλων και των διαθε­σιμότητων, θα υποστελεχωθεί ακόμη πε­ρισσότερο το Δημόσιο, με αποτέλεσμα «τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά, η Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλιση να καταρ­ρεύσουν, με προφανείς επιπτώσεις για τους πολίτες».
 
Πηγή : elem.tee.gr

δημοσίευσε ...