Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ κατά της διαθεσιμότητας - απόλυσης

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Κατατέθηκε σήμερα (13/12/2012)  η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την «Κατάργηση των ρυθμίσεων περί την μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών». Την πρόταση νόμου υπογράφουν οι 71 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξη  Τσίπρα.
Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου εντάσσεται σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στo πλαίσιo της αποκατάστασης των αντεργατικών και αντικοινωνικών νομικών ρυθμίσεων στα πλαίσια της υλοποίησης των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων που υπογράφτηκαν από τις κοινωνικά από-νομιμοποιημένες κυβερνήσεις την περίοδο από τα τέλη ήδη του 2009 μέχρι σήμερα.

Η πρόταση νόμου αυτή εστιάζει από την μια, στην άμεση διακοπή της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 33-34 του Νόμου 4024/2011 και του κεφαλαίου Ζ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012. Από την άλλη, αποβλέπει στην άρση των αδικιών και των δυσμενών συνεπειών των παράνομων ρυθμίσεων που αφορούν στην απόλυση, στην μείωση του εισοδήματος και στην κατάργηση των οργανικών θέσεων των θιγόμενων εργαζομένων.

Η επιχειρούμενη με την παρούσα πρόταση νόμου επάνοδος στα ελάχιστα όρια νομιμότητας αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έπειτα από το ισοπεδωτικό πέρασμα του νεοφιλελεύθερου τυφώνα από την χώρα μας στην εποχή των μνημονίων.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου στοχεύει κυρίως:

α) στην κατάργηση των διατάξεων του Νόμου 4024/2011, οι οποίες προβλέπουν την υπό προϋποθέσεις ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία και σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα για εργαζόμενους δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είτε βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από την συνταξιοδότησή τους, είτε απασχολούνται σε φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται με βάση τον Νόμο 4002/2011,

β) την κατάργηση του κεφαλαίου Ζ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 που αφορά i) στις μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού, ii) στην διαθεσιμότητα υπαλλήλων, iii) στην αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, iv) στην άμεση κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες και v) στον περιορισμό προσλήψεων και θέσεων μετακλητών υπαλλήλων.

γ) στην αποκατάσταση της ηθικής και της περιουσιακής ζημίας την οποία έχουν παρανόμως υποστεί όσοι υπήχθησαν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες εφεδρείας, διαθεσιμότητας, μετάταξης-μεταφοράς ή αργίας κοκ.

δ) στην πρόβλεψη της δυνατότητας και των ειδικότερων όρων αφενός, επανασύστασης των καταργούμενων οργανικών θέσεων και αφετέρου, επανόδου στην απασχόληση για όσους εκ των πληγέντων επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ε) στην κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στην αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και στην διαδικασία ανακατανομής των οργανικών θέσεων στον δημόσιο τομέα.

στ) στην σύσταση ειδικής διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής διαφάνειας και ελέγχου, των ήδη συναφθεισών συμβάσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις-εξωτερικούς συμβούλους, του μελετητικού έργου που έως σήμερα έχουν αυτές εκπονήσει και ταυτόχρονα της προοπτικής και του τρόπου αξιοποίησής του έργου αυτού από την δημόσια διοίκηση.

ζ) στην σύσταση ανεξάρτητης διαρκούς επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης με την ισότιμη συμμετοχή κρατικών φορέων ή ανεξάρτητων αρχών και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, των συνδικάτων των εργαζομένων και των κοινωνικών οργανώσεων.

Οι λόγοι για την προτεινόμενη επανορθωτική νομοθετική ρύθμιση αφορούν, κατ’ αρχήν, στην αναχαίτιση της εδραίωσης μιας αιτιολογικής βάσης για μια πιθανή –εάν όχι επικείμενη- νέα μαζική και αυθαίρετα σχεδιασμένη απομάκρυνση δημοσίων υπαλλήλων στο όνομα της συγκράτησης των δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση στην αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων και δύσκολα αναστρέψιμων δυσάρεστων κοινωνικών καταστάσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών και εργαζομένων.


Το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...